Agenda voorpagina

18 april 2021
 • Online Kerkdienst vanuit de Nij Brongergea Tsjerke
  18 april 2021 @ 09:30 - 10:30

  Predikant: ds. Riemer Praamsma
  Lector: Akke Boersma
  Ouderling van dienst: Aaltsje Holterman
  Diaken: Johan Medenblik
  Collecte: 1e Diaconie; 2e Kerk
  Cantorij: Gemeentekoor
  Organist: Jan de Jong
  Oppas:
  Techniek: Henk Langhout & Rinse Tichelaar
  Bij de dienst: zondag 18 april

25 april 2021
 • Online Kerkdienst vanuit de Ængwirder Tsjerke
  25 april 2021 @ 09:30 - 10:30

  Predikant: ds. Riemer Praamsma
  Lector: Mathijs Huisman
  Ouderling van dienst: Sipke Dam
  Diaken: Geesje Loer
  Collecte: 1e Binnenlands diaconaat; 2e Kerk
  Cantorij: Gemeentekoor
  Organist: Gerard van Norel
  Oppas:
  Techniek: Jur Hofsteenge & Johan de Jong
  Bij de dienst: zondag 25 april

2 mei 2021
 • Online Kerkdienst vanuit de Nij Brongergea Tsjerke
  2 mei 2021 @ 09:30 - 10:30

  Predikant: ds. Jur Majoor - Sneek
  Lector: Roelien Hofsteenge
  Ouderling van dienst: Brant Visser
  Diaken: Marlon Lenstra
  Collecte: 1e Jeugdwerk; 2e Kerk
  Cantorij: Gemeentekoor
  Organist: Jan de Jong
  Oppas:
  Techniek: Sander Holterman & Jurgen Vroegh

3 mei 2021
 • Kerkenraad
  3 mei 2021 @ 19:30 - 22:00
  KC Nij Brongergea