Ga naar de inhoud

Organisatie

De de kerkenraad bestaat uit 4 geledingen: predikant, ouderlingen, diakenen en college van kerkrentmeesters. Het moderamen wordt gekozen uit de kerkenraadsleden. Daarom wordt zij in de kerkenraad weergegeven. De colleges van ouderlingen, diakenen en kerkrentmeesters vallen niet geheel samen met de kerkenraad omdat er naast ambtsdragers (soms) ook niet-ambtsdragers in de colleges zitten. Vandaar dat ze in het organogram voor een deel samenvallen met de kerkenraad. De werkgroepen zijn via een commissie vertegenwoordigd in de kerkenraad. De Commissie Eredienst en Liturgie bestaat uit een lid van het ouderlingenberaad, een lid van de diaconie, de muzikaal coördinator en de predikant.