Ga naar de inhoud

Druk op CTRL en de link om een nieuw tabblad te openen…

RSS Protestantse Kerk Nederland | Nieuws
 • Hoe kunnen kerken lokaal zo lang mogelijk verder? 17 mei 2024
  Heleen Maat ondervond als interim-predikant in kleine dorpen in de classis Groningen-Drenthe de problemen aan den lijve: kerkenraden komen niet meer rond, er zijn te weinig vrijwilligers, predikantsplaatsen lopen terug. "Het is dan belangrijk om daar beleid op te maken en dat iemand dat beleid handen en voeten geeft. De landelijke kerk besteedt veel aandacht […]
 • Oecumenisch wereldnieuws: Europese kerken veroordelen de Russische agressie tegen Oekraïne 15 mei 2024
  Verklaring over oorlog in Oekraïne In een gezamenlijke verklaring veroordelen de Conference of European Churches (CEC), waar ook de Protestantse Kerk lid van is, en de Ukrainian Council of Churches and Religious Organizations (UCCRO) eensgezind de agressie van de Russische Federatie tegen Oekraïne. “De oorlog heeft onmetelijk leed toegebracht aan duizenden onschuldige burgers, de regio […]
 • Nodig buitenlandse theologiestudenten uit in je kerkdienst 13 mei 2024
  Aankomend predikanten uit 13 landen In het najaar hopen 13 internationale theologiestudenten naar Amsterdam te komen om deel te nemen aan het Bridging Gapsprogramma, een interculturele uitwisseling onder theologiestudenten. Een groep met diverse nationaliteiten en kerkelijke achtergronden volgt samen een programma en maken kennis met kerken in Nederland. Dit jaar doen 13 theologiestudenten uit India, […]
 • Benoemingen generale synode april 2024 13 mei 2024
  Generaal College voor de Ambtsontheffing (GCA) ds. C.P. Both, benoemd als lid van dit college mr. M.J.H. van Baalen, benoemd als lid van dit college ds. A.T. Metz-Brink, herbenoemd als lid van dit college Generaal College voor de Behandeling van Beheerszaken (GCBB) de heer C. Hovius, herbenoemd als lid namens CCBB Gelderland de heer R.P.C. […]
 • Ideeën voor startzondag - materialen op een rij 30 april 2024
  Wat is startzondag? Startzondag is in de kerk een zondag waarop gemeenten ‘vieren’ dat het kerkelijk seizoen weer start. Vaak is dit ook het moment waarop gemeenten hun jaarthema voor bijvoorbeeld het winterwerk bekend maken. Wanneer startzondag gevierd worden, kiezen gemeenten zelf. Er is geen vaste datum voor startzondag.  Thema startzondag Het thema van startzondag […]
 • Verhalen op het kerkhof zorgen voor verbinding 24 april 2024
  Het idee ontstond tijdens Tsjerkepaad, een jaarlijks evenement waarbij op zomerse zaterdagmiddagen circa 250 Friese kerken vrij toegankelijk zijn. Jan van Berkum is daar als gastheer van zijn gemeente regelmatig bij. “Tijdens die dagen ontstaan de mooiste gesprekken, en ontstaan ook ideeën die kunnen leiden tot een dienst”, vertelt hij.  Twee grafstenen Tijdens Tsjerkepaad in […]
 • Kerk in Actie zoekt coördinatoren voor de huis-aan-huiscollecte in 2024 23 april 2024
  Kerk in Actie heeft een vaste plaats op het landelijke collecterooster van het CBF in week 47. In 2024 is de collecteweek van 18 tot en met 23 november. De huis-aan-huiscollecte is een mooi project met een breed doel: een keer per jaar huis-aan-huis geld ophalen voor mensen in nood contact met mensen in de […]
 • Predikantsbevoegdheid voor kerkelijk werkers in vacante gemeenten 23 april 2024
  De synode besloot dit naar aanleiding van een voorstel van het Generale College voor de Kerkorde (GCKO). De bevoegdheid van de brede moderamina van classicale vergaderingen (BMCV) om in bepaalde gevallen sacramentsbevoegdheid toe te kennen aan kerkelijk werkers die al een preekconsent hebben werd verruimd. Het gaat om een interim-regeling die geldt totdat nadere besluiten […]
 • Synodegesprek over seksualiteit, genderidentiteit, huwelijk en relaties krijgt vervolg 22 april 2024
  In 2022 stelde ouderling Molenaar, synodelid namens de classis Utrecht, voor een gesprek in de synode te starten over het thema ‘seksualiteit, genderidentiteit, huwelijk en relaties’. Een werkgroep heeft zich daarna gebogen over de vraag hoe zo’n gesprek in de synode gevoerd dient te worden en welke deelonderwerpen aan de orde zouden moeten komen. Daarbij […]
 • VOG wordt verplicht voor medewerkers en vrijwilligers Protestantse Kerk 22 april 2024
  De Protestantse Kerk wil een veilige kerk zijn. Daarom besloot de generale synode in november 2022 aan het Generale College voor de Kerkorde (GCKO) te vragen om voorstellen te doen voor een regeling voor het aanstellen van vertrouwenspersonen en een regeling die predikanten, kerkelijk werkers en ook vrijwilligers en ambtsdragers verplicht tot het hebben van […]