Druk op CTRL en de link om een nieuw tabblad te openen…

RSS Protestantse Kerk Nederland | Nieuws
 • Online symposium: Hoe is kliederkerk kerk? 21 juni 2021
  ‘Kerk’ uit zich in talloze vormen. Van vormen die al eeuwenlang meegaan tot nieuwe vormen. Kliederkerk is zo'n nieuwe vorm: missionair kerk zijn voor mensen van alle leeftijden. In het online symposium staan we stil bij theologisch lijnen achter kliederkerk. Samen zoeken we antwoord op de vraag hoe kliederkerk kerk is, waarom kliederkerk een waardevolle aanvulling is in […]
 • Collecterooster 2022 en nieuwe actiegids beschikbaar 21 juni 2021
  In het nieuwe collecterooster vindt u collectedoelen waarmee u missionaire, diaconale en jongerenprojecten van de Protestantse Kerk kunt steunen. Leidraad  U kunt het landelijke rooster gebruiken als leidraad voor uw plaatselijke rooster, waarbij er uiteraard ruimte is voor eigen doelen. Het landelijke collecterooster 2022 geeft bij elke collecte een korte omschrijving en soms ook een […]
 • Denk mee over vijf jaar kliederkerk in Nederland...en verder  20 juni 2021
  Over het theologische waarom, hoe en wat is vanaf de start van kliederkerk in Nederland nagedacht en geschreven, maar was nog niet eerder grondig uitgewerkt. “Na ruim vijf jaar kliederkerk in Nederland ontdekken we steeds beter waar de kracht én de vragen liggen,” aldus Nelleke Plomp, coördinator kliederkerk. “Er is de afgelopen tijd gewerkt aan […]
 • Bericht naar aanleiding van persconferentie 18 juni 2021 18 juni 2021
  Uiterlijk donderdag 24 juni komt zij hierover met een advies richting de aangesloten kerkgenootschappen.  Op grond van het advies van het CIO zal ook het moderamen van de Protestantse Kerk komende donderdag met verdere informatie komen.
 • Kerk in Actie: geef als gebaar eens een cake 17 juni 2021
  "Zo eten met vluchtelingen werkt verbindend,” zegt Marleen de Sterke, woordvoerder van Kerk in Actie. "Maar vanwege corona kan dat niet. Daarom hebben we vorig jaar het alternatief Deel je cake verzonnen. De bedoeling is dat gemeenteleden iets lekkers bakken en geven aan iemand met een status, of langsbrengen bij een asielzoekerscentrum.” Met de actie […]
 • Nieuw: bijbelstudieboekje rond zorg voor de schepping en sociale gerechtigheid 16 juni 2021
  Wij weten, als eerste generatie in de geschiedenis, dat we hard op weg zijn deze wereld onleefbaar te maken. Die wetenschap geeft ons soms een ongemakkelijk gevoel, vooral als er vragen boven komen als: Wat moeten we doen? Wat kunnen we nog? Wat heeft prioriteit? Wat is het goede leven?  Nieuw perspectief In elk hoofdstuk […]
 • GroeneKerken daagt kerken met prijsvraag uit tot groene stappen 15 juni 2021
  GroeneKerken en Maatschappij van Welstand willen kerken stimuleren om aan te sluiten bij de klimaatdoelen van de Nederlandse overheid: 49% minder CO2-uitstoot in 2030 ten opzichte van 1990. “Kerken hebben een voortrekkersrol als het gaat om duurzaamheid. Zij kunnen een voorbeeld zijn voor de maatschappij en samen met de omgeving werken aan het verkleinen van […]
 • Benoemingen generale synode juni 2021 13 juni 2021
  Benoemd als bestuurslid Dienstenorganisatie  mw. J. van Lieshout Benoemd als adviseurs Categoriaal Pastoraat t.b.v. GS mr. M.P.D. Barth ds. J.D. Vedders-Dekker Benoemd als toegevoegd lid GCBB dhr. E.J. Stokking, toegevoegd lid namens CCBB Groningen-Drenthe Benoemd als adviserend lid GCO mevrouw mr. G.A. Bouter-Rijksen Benoemd als leden Raad van Toezicht PThU mr. G. Endedijk dr. A.G.L. […]
 • Kerk in Actie zoekt collectanten en coördinatoren voor landelijke huis-aan-huiscollecte 13 juni 2021
  Aanmelden als coördinator Aanmelden als collectant In vluchtelingenkampen in heel Griekenland verblijven tienduizenden kinderen. Ze zijn hier, soms helemaal alleen, aangekomen vanuit het Midden-Oosten en Afrika, op zoek naar een veilige plek. De realiteit blijkt anders. Mensonterende situatie Wat hen wacht in Griekenland zijn gammele tenten, extreme kou of juist ondraaglijke hitte. Onveiligheid, gebrek aan […]
 • Synode stemt unaniem in met nieuwe visie op het ambt 11 juni 2021
  Kort gezegd komt het er op neer dat de synode uitspreekt dat er ruimte is om binnen het ambt van dienaar des Woords te differentiëren. Door deze differentiatie is het in de toekomst mogelijk dat - naast predikanten - ook kerkelijk werkers onder nader te bepalen voorwaarden het Woord en de sacramenten gaan bedienen. Over […]