Ga naar de inhoud

Groene kerk, hoe nu verder…?

pict_groene kerk

Tijdens de startzondag van 27 september jl. heeft u kennis kunnen maken met het onderwerp Groene kerk. We hopen dat deze startzondag u heeft geïnspireerd en dat u de nodige ideeën heeft opgedaan tijdens de wandeling.

In het Beleidsplan van onze kerkelijke gemeente hebben we de ambitie uitgesproken dat we een Groene kerk willen zijn. Maar hoe brengen we dit nu verder in de praktijk? De bedoeling was om dit te bespreken tijden onze gemeenteavond in oktober. Maar zoals u weet kon deze avond door de COVID-19 pandemie helaas geen doorgang hebben.

Dus: hoe nu verder…?
Welke ideeën heeft u voor een nadere invulling van de verschillende thema’s? En wat zijn voor u belangrijke onderwerpen binnen het hoofdthema “Groene kerk” waar mee zouden moeten beginnen? Welk thema heeft wat u betreft prioriteit?

Wij stellen voor dat u uw ideeën en voorkeuren mailt naar Johan Medenblik: j.medenblik@hotmail.com

Als commissie Groene kerk gaan willen we vervolgens aan de slag met uw inbreng. Omdat niet iedereen heeft deelgenomen aan de startzondag lichten we hieronder nog kort de vijf thema’s van de Groene kerk toe:

  • Energie & Klimaat;
  • Schepping & natuur
  • Bewust inkopen
  • Geloof & Inspiratie
  • Omgaan met geld

Zie ook: www.groenekerken.nl

Energie & klimaat
Zoals u weet verandert het klimaat onder invloed van de uitstoot van broeikasgassen (met name CO2). Daardoor stijgt de temperatuur op aarde. De winters worden steeds zachter en natter, terwijl de zomers heter en droger worden. Het weer wordt dus extremer. Om deze ontwikkeling een halt toe te roepen moeten we de uitstoot van broeikasgassen drastisch omlaag brengen.

Begin dit jaar heeft adviesbureau Dak2 een advies opgesteld voor het verduurzamen van de verschillende kerkelijke gebouwen binnen onze kerkelijke gemeente. Per gebouw is een beoordeling gemaakt van de zogenaamde energetische situatie. Op basis hiervan is geconcludeerd dat er zeker mogelijkheden zijn om de gebouwen te verduurzamen. Dit kan worden gerealiseerd door bijvoorbeeld sommige gebouwen beter te isoleren en/of door zelf energie op te gaan wekken middels zonnepanelen. Ook door te investeren in het verwarmingssysteem en/of verlichting kan energie worden bespaard.

Schepping & natuur
Het gaat niet goed met de schepping. Het aantal soorten planten en dieren op onze aarde neemt in rap tempo af. Wat kunnen we als kerk doen om vogels en insecten te helpen? Zijn er rond de gebouwen van onze kerkelijke gemeente mogelijkheden om hiermee rekening te houden? Bijvoorbeeld door het aanplanten van insectenvriendelijke planten.

Bewust inkopen
Zijn er mogelijkheden om middels ons inkoopbeleid meer rekening te houden met onze medemens en met de schepping? Bijvoorbeeld door het kopen van fairtrade koffie en thee. Of door gebruik te maken van biologische producten?

Geloof & inspiratie
Hoe zouden we elkaar kunnen inspireren op het gebied van geloof, schepping en natuur? In ons beleidsplan wordt bijvoorbeeld voorgesteld om een stiltewandeling te organiseren of om als kerkgemeente de natuur in gaan (respect voor de schepping, schepping als bron voor je geloof; als krachtbron).

Omgaan met geld
Welke normen hanteren wij bij het maken van keuzes? Vinden we het belangrijk waarin onze bank investeert? Moet een bank bijvoorbeeld in duurzame energie of groene beleggingen investeren? Of maakt ons dat niet zoveel uit?

We zijn benieuwd naar uw ideeën en reacties!
De commissie Groene kerk